Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Vietnamese SUMO (Support.Mozilla.Org)


Chào các bác,

*Dự án* hỗ trợ người dùng Mozilla products cho thành một dự án con của mainstream các bác nhỉ?
-> https://support.mozilla.org/vi/kb/superheroes-wanted
-> Dịch + tổ chức, thực hiện trợ giúp ở đây: http://support.mozilla.org/vi/home

Tham khảo thêm:
http://blog.mozilla.org/sumo/
http://www.mozilla.vn/blog/

--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét