Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

[vuhung@mozilla.vn ~]$ last -a | more

[vuhung@mozilla.vn ~]$ last -a | more
vuhung ttyp0 Mon Jun 3 04:40 still logged in x.y.z.t
vuhung ttyp0 Sat Apr 27 11:42 - 12:45 (01:03) x.y.z.t
vuhung ttyp0 Mon Mar 4 02:24 - 04:35 (02:11) x.y.z.t
vuhung ttyp0 Wed Dec 26 09:08 - 09:14 (00:05) x.y.z.t
vuhung ttyp0 Mon Dec 17 18:51 - 18:53 (00:02) x.y.z.t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét