Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Đợi điện thoại chạy FirefoxOS: Fresh from the news that 17 global operators are to support the new mobile Firefox OS, Mozilla’s CEO Gary Kovacs tells MWL TV why the platform can succeed. http://www.mobileworldlive.com/interview-mozilla-ceo-gary-kovacs?goback=.gde_48752_member_220287865

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét