Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Thunderbird 13.0.1 + Filelink: Hỗ trợ large attachment

Chỉ từ Thunderbird 13.0.1 mới có thì phải:
https://support.mozillamessaging.com/en-US/kb/filelink-large-attachments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét